Популарни постови

понедељак, 18. април 2011.

Ko pretrpi do kraja, taj će se spasti (Hristove reči, Matej, 24, 13)


1 I izišavši Isus iđaše od crkve, i pristupiše k Njemu učenici Njegovi da Mu pokažu građevinu crkvenu.
2 Car. 20:15, Mk. 13:1, Lk. 21:5
2 A Isus reče im: Ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem: neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.
1 Car. 9:7, Jer. 5:10, Jer. 26:18, Dan. 9:26, Mih. 3:12, Lk. 19:44
3 A kad seđaše na gori Maslinskoj pristupiše k Njemu učenici nasamo govoreći: Kaži nam kad će to biti? I kakav je znak Tvog dolaska i kraja veka?
Jezek. 7:2, Mt. 24:30, 1 Sol. 5:1
4 I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari.
Ef. 5:6, Kol. 2:8, Kol. 2:18, 2 Sol. 2:3, 1 Jn. 4:1
5 Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.
Jer. 14:14, Jer. 23:21, Jn. 5:43, Dela 5:36
6 Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude, ali nije još tada kraj.
1 Sol. 2:16
7 Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu.
Isa. 19:2, Agej 2:22, Zah. 14:13, Lk. 21:10
8 A to je sve početak stradanja.

9 Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mog radi.
Dela 4:2, Dela 7:59, Dela 12:1, Jev. 12:3, 1 Pet. 4:12, Otk. 2:10, Otk. 2:13
10 I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.
2 Tim. 1:15, 2 Tim. 4:10, 2 Tim. 4:16
11 I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.
Dela 20:29, 2 Kor. 11:13, 1 Tim. 4:1, 2 Pet. 2:1, 1 Jn. 2:18, 1 Jn. 2:26, Juda 1:4
12 I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih.

13 Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
Jev. 3:6
14 I propovediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak.
Rim. 10:18, Kol. 1:6, Kol. 1:23
15 Kad dakle ugledate mrzost opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetom (koji čita da razume):
Dan. 9:23, Dan. 9:27, Dan. 12:11
16 Tada koji budu u Judeji neka beže u gore;

17 I koji bude na krovu da ne silazi uzeti šta mu je u kući;

18 I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje.

19 A teško trudnima i dojilicama u te dane.
Lk. 21:23, Lk. 23:29
20 Nego se molite Bogu da ne bude bežan vaša u zimu ni u subotu;

21 Jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta dosad niti će biti;
Ps. 69:22, Isa. 65:12, Isa. 66:15, Jezek. 5:9, Dan. 9:12, Dan. 9:26, Dan. 12:1, Joilo 2:2
22 I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranih radi skratiće se dani oni.
Isa. 65:8, Zah. 14:2
23 Tada ako vam ko kaže: Evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte.

24 Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.
5 Moj. 13:1, Rim. 8:28, 2 Sol. 2:9, 2 Tim. 2:19, 1 Pet. 1:5, Otk. 13:13
25 Eto vam kazah unapred.

26 Ako vam dakle kažu: Evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne verujte.

27 Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečijeg.
Jezek. 1:14
28 Jer gde je strvina onamo će se i orlovi kupiti.
Jov 39:33, Lk. 17:37
29 I odmah će po nevolji dana tih sunce pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.
Isa. 13:10, Jezek. 32:7, Dan. 7:11, Joilo 2:31, Dela 2:20, Otk. 6:12
30 I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.
Dan. 7:13, Zah. 12:11, Zah. 12:12, Mk. 13:4, Otk. 1:7
31 I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izbrane Njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.
1 Kor. 15:52, 1 Sol. 4:16
32 Od smokve naučite se priči: kad se već njene grane pomlade i ulistaju, znate da je blizu leto.
Lk. 21:29
33 Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.

34 Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
Mt. 16:28, Mt. 23:36
35 Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.
Ps. 102:26, Isa. 34:4, Isa. 51:6, Jer. 31:35, Mt. 5:18, Mk. 13:31, Lk. 21:33, Jev. 1:11, 2 Pet. 3:7, 2 Pet. 3:10, Otk. 6:14
36 A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam.
Zah. 14:7, Dela 1:7, 1 Sol. 5:2, 2 Pet. 3:10
37 Jer kao što je bilo u vreme Nojevo tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.
Lk. 17:26
38 Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noje uđe u kovčeg,
1 Moj. 6:3, Lk. 17:26, Lk. 20:34, 1 Pet. 3:20
39 I ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.
1 Moj. 7:21, Dan. 12:10
40 Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.

41 Dve će mleti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.
Lk. 17:35
42 Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.

43 Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuću svoju.
1 Sol. 5:6, Otk. 3:3, Otk. 16:15
44 Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.

45 Ko je dakle taj verni i mudri sluga kog je postavio gospodar njegov nad svojim domašnjima da im daje hranu na obrok?
Mt. 25:23, 1 Kor. 4:2, Jev. 3:5
46 Blago tom sluzi kog došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.
Mt. 25:34, 1 Tim. 4:7, Otk. 16:15
47 Zaista vam kažem: postaviće ga nad svim imanjem svojim.

48 Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svom: Neće moj gospodar još zadugo doći;
Jezek. 12:27
49 I počne biti svoje drugare, i jesti i piti s pijanicama;

50 Doći će gospodar tog sluge u dan u koji se ne nada, i u čas kad ne misli.

51 I raseći će ga napola, i daće mu platu kao i licemerima; onde će biti plač i škrgut zuba.